Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Se-Tra Training & Advies

 Gevestigd te Almere, Viscontistraat 82, 1325SC, hierna te noemen Se-Tra

 

Artikel 1. Definities

1.1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten met SE-TRA, voor het leveren van producten en diensten zoals het verzorgen van opleidingen, trainingen en het geven van adviezen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder SE-TRA: de gebruiker van de algemene voorwaarden; opdrachtgever: de wederpartij van SE-TRA.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SE-TRA en een opdrachtgever waarop SE-TRA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met SE-TRA. Waarbij de uitvoering van derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van SE-TRA zijn vrijblijvend.

3.2. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. SE-TRA staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de producten, diensten en adviezen door opdrachtgever, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is omschreven.

4.2. SE-TRA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende regelgeving. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het door haar beoogde resultaat.

4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SE-TRA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SE-TRA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SE-TRA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SE-TRA zijn verstrekt, heeft SE-TRA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5. SE-TRA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortkomend uit door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SE-TRA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SE-TRA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SE-TRA de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

6.4. In afwijking van lid 3 zal SE-TRA geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Annuleringsvoorwaarden

Op de door SE-TRA aangeboden adviesopdrachten, opgestelde protocollen en trainingen (hierna: activiteit) zijn de volgende annuleringsregelingen van toepassing:

  • bij annulering door de opdrachtgever korter dan 2 weken voor aanvang van de activiteit waarvoor  inschrijving heeft plaatsgevonden, is 25% van de offerte bedrag verschuldigd;
  • bij annulering door de opdrachtgever korter dan 1 week voor aanvang van de activiteit waarvoor  inschrijving heeft plaatsgevonden, is 50% van de offerte bedrag verschuldigd;
  • bij annulering door de opdrachtgever korter dan 48 uur voor aanvang van de activiteit waarvoor    inschrijving heeft plaatsgevonden, is 100% van de offerte bedrag verschuldigd;

 

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt SE-TRA zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wet op het Auteursrecht.

9.2. Alle door SE-TRA verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van SE-TRA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd of met derden worden gedeeld.

9.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectueel eigendom uit de ontvangen bescheiden van SE-TRA te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

9.4. SE-TRA behoudt het recht de door de uitvoering van diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1. De vorderingen van SE-TRA op de opdrachtgever zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar:

a) Indien zich na het sluiten van de overeenkomst kennis of informatie voordoet die SE-TRA goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of kan voldoen;

b) Indien SE-TRA de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te geven voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

c) Indien opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

10.2. In de genoemde gevallen is SE-TRA bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SE-TRA schadevergoeding te vorderen. Anderzijds zal SE-TRA in voornoemde gevallen gevrijwaard zijn van elke vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1. Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat SE-TRA in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan SE-TRA schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken.

11.2. SE-TRA zal in voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 12. Betaling

12.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SE-TRA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

12.2. Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

12.3. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door SE-TRA aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan SE-TRA (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

a) Voor zover de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt SE-TRA aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van de aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.

b) Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de SE-TRA in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. Indien de werkelijke kosten boven dit bedrag uitstijgen komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

12.4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is SE-TRA bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangedane verplichtingen tot de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijk zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien SE-TRA het redelijke vermoeden heeft aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.

12.5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe,  zijn de vorderingen  van SE-TRA en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens SE-TRA onmiddellijk opeisbaar.

12.6. Indien de Opdrachtgever uit welken hoofde ook, 1 of meer tegenvorderingen op SE-TRA heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van recht op verrekening. Genoemde afstand van recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13. Prijzen/Tarieven

13.1. De producten en diensten zullen worden geleverd zoals overeengekomen in de offerte. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

13.2. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Betalingscondities advies/training/protocollen/plannen:

  • 50% bij opdracht
  • 50% na uitvoering

 

Artikel 14. Incassokosten

14.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen naast het verschuldigde totale bedrag tevens de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.

14.2. Indien SE-TRA aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter inning van de vordering, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder de inschakeling van externe deskundigen, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SE-TRA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SE-TRA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

15.2. SE-TRA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat    SE-TRA haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SE-TRA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SE-TRA niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.4. Indien SE-TRA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almere/Lelystad.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Indien SE-TRA aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

17.1. De aansprakelijkheid van SE-TRA, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar bepaalde uitkering.

17.2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van SE-TRA en de door SE-TRA ingeschakelde derden voor door opdrachtgever geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs, indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt.

17.3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen SE-TRA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere onder KvK-nummer 64651401.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Almere, 01 november 2015

 

 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google